Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gerzon Eck en Wiel B.V.

Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN

1) Definities

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
Acceptatie: De constatering dat de aangeboden (afval) stoffen voldoen aan de overeenkomst.
Acceptatievoorwaarden: De door Gerzon Eck en Wiel B.V. opgestelde voorwaarden m.b.t. zoal de aard, eigenschappen, omvang en de samenstelling van de (afval)stoffen.
Afvalstoffen: Alle aangeboden stoffen, (half)preparaten, gevaarlijke stoffen en overige producten, waarvan opdrachtgever zich -met het oog op verwijdering daarvan- ontdoet of voornemens is zicht te ontdoen.
Inzamelmiddelen: alle middelen bestemd voor opslaan, inzamelen, vervoeren, bulken en verwijderen van (afval)stoffen.
AVC 2002: De Algemene Vervoerscondities 2002, zoals uitgegeven door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
CMR: Verdrag betreffend de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 1956 Geneve.
Opdrachtnemer: Gerzon Eck en Wiel B.V
Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon en/of rechtspersoon waarvoor Gerzon Eck en Wiel B.V. werkzaamheden verricht of laat verrichten, met wie Gerzon Eck en Wiel B.V. een overeenkomst sluit of een offerte daartoe opvraagt.
Partijen: Gerzon Eck en Wiel B.V. en opdrachtgever
Gerzon Eck en Wiel B.V.: Gerzon Eck en Wiel B.V. statutair gevestigd te Eck en Wiel, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 11069501.

 2) Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, diensten en werkzaamheden van Gerzon Eck en Wiel B.V.
2.2 Alleen d.m.v. een schriftelijke overeenkomst tussen Gerzon Eck en Wiel B.V. en de opdrachtgever kan afgeweken worden de algemene voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 De opdrachtgever met wie eenmaal de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten.

3) Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gerzon Eck en Wiel B.V. zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
3.2 Offertes zijn, tenzij anders vermeld of overeengekomen, altijd maximaal 30 dagen na dagtekening geldig.
3.3 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand nadat Gerzon Eck en Wiel B.V. een aan hem gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd of, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat de werkzaamheden zijn aangevangen.
3.4 Alle offertes van Gerzon Eck en Wiel B.V. worden mede op de door, of namens, de opdrachtgever verstrekte informatie gebaseerd, hierbij gaat Gerzon Eck en Wiel B.V. uit van juistheid en volledigheid van deze informatie. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van informatie komt voor rekening van de opdrachtgever.

4) Duur en beëindigen van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten worden gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.
4.2 Opzegging is slechts mogelijk door middel van een aangetekend schrijven, met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste 1 maand.

5) Prijzen
5.1 Gerzon Eck en Wiel B.V. vermeldt al zijn prijzen in euro’s, excl. BTW en toeslagen, belastingen en/of heffingen die vanwege overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.
5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
5.3 Bij overschrijding van normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen.

6) Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen de genoemde betalingstermijn op de factuur, zonder recht op korting, verrekening of opschorting. Particulieren en nieuwe opdrachtgevers dienen voorafgaand het nakomen van de overeenkomst de betaling te voldoen.
6.2 Gerzon Eck en Wiel B.V. neemt geen biljetten aan van €100,-,  €200,- en €500,-.
6.3 Gerzon Eck en Wiel B.V. is vanaf het moment van in verzuim treden gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden op te schorten.
6.4 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de door opdrachtgever verschuldigde rente en vervolgens op de oudste factuur.
6.5 De buitengerechtelijke kosten als voormeld bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €100,00 voor zakelijke opdrachtgevers. Ten aanzien van particuliere opdrachtgevers gelden de wettelijke bepalingen dienaangaande.

7) Meerwerk
Onder meerwerk wordt verstaan de werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd, zoals:
- Door de opdrachtgever opgelegde aanvullingen en/of wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden, waardoor de werkzaamheden van Gerzon Eck en Wiel BV verzwaard of uitgebreid worden.
- Onvoorziene omstandigheden die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse.
- Aanvullingen en of wijzigingen van de oorspronkelijke werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn om de werkzaamheden vakkundig uit te kunnen voeren op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids) voorschriften.
7.1 De opdrachtgever zal meerwerk afzonderlijk doorbelast krijgen

8) Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan Gerzon Eck en Wiel B.V. zijn toe te rekenen.
8.2 Tijdens overmacht aan zijde van Gerzon Eck en Wiel B.V. worden verplichtingen opgeschort. Wanneer door overmacht de nakoming van verplichtingen langer duurt dan 30 dagen, zijn zowel de opdrachtgever als Gerzon Eck en Wiel B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
8.3 Indien Gerzon Eck en Wiel B.V. bij de intreding van overmacht al aan een deel van zijn verplichtingen is nagekomen, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het verrichte en het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
8.4 Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan de opdrachtgever.

9) Uitvoering van werkzaamheden containerverhuur, grond- en sloopwerken en overige werkzaamheden
9.1 Iedere termijn waar binnen Gerzon Eck en Wiel B.V. een prestatie dient te verrichten geld slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 De opdrachtgever dient tijdig alle gegevens te verschaffen die nodig zijn voor het adequaat naleven van de overeenkomst.
9.3 Gerzon Eck en Wiel B.V. houdt zich ten alle tijden aan de door de overheid opgelegde arbeidsomstandigheden, milieu-, veiligheids- en andere voorschriften.
9.4 Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het (grond)werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.
9.5 Het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd dient goed bereikbaar te zijn volgens het inzicht van de opdrachtnemer, verantwoordelijke hiervoor is opdrachtgever.
9.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in orde maken van alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren en te voldoen aan wet- en regelgeving. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen onderling anders overeenkomen, indien schriftelijk vastgelegd.
9.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, doch niet eerder dan 20 werkdagen, een Klikmelding door het Kadaster te laten uitvoeren waarbij tevens, voor zover relevant, de ligging van de huisaansluitingen aangevraagd worden. De daaraan verbonden kosten zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever; ook in geval de aanvraag door Gerzon Eck en Wiel B.V. wordt verzorgd. Opdrachtgever stelt Gerzon Eck en Wiel B.V. de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.
9.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking buiten de grens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
9.9 Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.
9.10 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen voldoet, heeft Gerzon Eck en Wiel B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Voorts komen de kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, de overige door Gerzon Eck en Wiel B.V.  geleden schade en gevolgen die hieruit voortvloeien voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10) Aansprakelijkheid Gerzon Eck en Wiel B.V.
10.1 Gerzon Eck en Wiel B.V. is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- gevolg of overige schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Gerzon Eck en Wiel B.V.
10.2 Gerzon Eck en Wiel B.V. is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en overige, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel, plaatsing daarvan of overige werkzaamheden, tenzij de schade een direct gevolg is van ondeskundig handelen of gebruik maken van ondeugdelijk materiaal door Gerzon Eck en Wiel B.V.. Opdrachtgever vrijwaart Gerzon Eck en Wiel B.V. voor aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel is uitgesloten.
10.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Gerzon Eck en Wiel B.V. in enig concreet geval, om welke reden dan ook, geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Gerzon Eck en Wiel B.V. voor directe schade beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden met een maximum van €5.000,-.
10.4 Gerzon Eck en Wiel B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat afvalstoffen niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden, waardoor afvalstoffen geweigerd worden. De afvalstoffen zullen in een dergelijk geval zonder enige aansprakelijkheid voor Gerzon Eck en Wiel B.V. aan de opdrachtgever worden teruggegeven, alle gemoeide kosten komen hiervoor op rekening van de opdrachtgever.
10.5 Indien de opdrachtgever afvalstoffen aanbied niet overeenkomstig de voorschriften uit geldende acceptatievoorwaarden en/of algemene voorwaarden en/of wet- en regelgeving is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
10.6 De opdrachtgever, en ook iedere andere bezoeker, is verplicht zich te houden aan de voorschriften die gelden op het terrein van Gerzon Eck en Wiel B.V.. Het terrein is te betreden op eigen risico en Gerzon Eck en Wiel B.V. is niet aansprakelijk voor enige mogelijke schade aan personen, goederen en/of overige die veroorzaakt wordt op het bedrijfsterrein van Gerzon Eck en Wiel B.V., behoudens dit het gevolg is van opzet of grove schuld van Gerzon Eck en Wiel B.V.

11) Garantie
11.1 Garantie wordt alleen verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen en daartoe schriftelijk een garantiebewijs is afgegeven. Indien niet door de opdrachtnemer, maar door derden een garantiebewijs is afgegeven, is Gerzon Eck en Wiel B.V. geen partij en zal hij desgewenst alleen bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de garantieclaim.

12) Geheimhouding
12.1 Opdrachtgever zal de inhoud van de overeenkomst en alle vertrouwelijke gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komen van de opdrachtgever geheim houden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

13) Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

14) Partiële nietigheid
14.1 Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

HOOFDSTUK II: TER BESCHIKKING STELLEN EN VERHUREN VAN INZAMELMIDDELEN

15) Ter beschikking stellen van inzamelmiddelen

15.1 Alle inzamelmiddelen zijn en blijven eigendom van Gerzon Eck en Wiel B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de inzamelmiddelen eigendom van de opdrachtnemer tot het moment dat opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie van door de opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken, dan wel te verrichten of verrichte werkzaamheden heeft betaald, dan wel eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van bovengenoemde overeenkomst zijn voldaan. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtnemer bevoegd de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen waartoe opdrachtgever alle vereiste medewerking zal verlenen.

15.2 Opdrachtgever is verplicht de inzamelmiddelen rechtmatig te verzekeren tegen risico’s van schade, diefstal en brand.

15.3 Opdrachtgever is verplicht deugdelijk om te gaan met de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen en overeenkomstig de inzamelmiddelen te onderhouden, te gebruiken, te beladen en te reinigen.

15.4 Inzamelmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de overeengekomen afvalstoffen.

15.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en het in stand houden van benodigde vergunningen, ontheffingen en overige goedkeuringen.

15.6 De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de inzamelmiddelen door de opdrachtgever en zal Gerzon Eck en Wiel B.V. vrijwaren van vervolging door derden.

15.7 Het is, voor de opdrachtgever, niet toegestaan, zonder toestemming van Gerzon Eck en Wiel B.V., de inzamelmiddelen te (doen) laten verplaatsen naar een andere locatie dan waar deze zijn geplaatst door de opdrachtnemer.

15.8 De opdrachtgever dient de overeengekomen locatie voor het plaatsen, wisselen en ophalen van de inzamelmiddelen opgeruimd en toegankelijk te houden

15.9 De opdrachtgever dient inzamelmiddelen op de overeengekomen inzamel dag klaar te zetten op een goed bereikbare locatie.

15.10 Eventuele schade aan inzamelmiddelen dient binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld bij het kantoorpersoneel van Gerzon Eck en Wiel B.V.

15.11 Gerzon Eck en Wiel B.V. stelt een container beschikbaar voor maximaal 4 weken, hierna zullen extra kosten in rekening worden gebracht voor de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.12 Wachttijden buiten schuld van de Opdrachtnemer en tevergeefs gemaakte transportkosten als gevolg van het feit dat Opdrachtgever hetzij op overeengekomen datum de Inzamelmiddelen en/of Materialen niet in ontvangst neemt, hetzij op de overeengekomen datum de Inzamelmiddelen en/of Materialen niet voor het ophalen daarvan ter beschikking stelt, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

15.13 Gerzon Eck en Wiel B.V. is te allen tijde gerechtigd de inzamelmiddelen en het daarin gedeponeerde afval te (doen) inspecteren.

15.14 Gerzon Eck en Wiel B.V. is ten allen tijden gerechtigd de inzamelmiddelen te (doen) vervangen of om te wisselen, opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.

15.15 Opdrachtgever is verboden om de Inzamelmiddelen en/of Materialen onder te verhuren of anderszins aan een of meerdere derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze zelf of door een derde te (laten) ledigen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 HOOFDSTUK III: OPERATIONELE BEPALINGEN

16) Afvalstoffen

16.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aangeboden afvalstoffen.

16.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat afvalstoffen zodanig worden aangeboden dat verlies, wegwaaien of morsen wordt voorkomen zodat geen gevaar, schade, hinder of letsel kan worden veroorzaakt.

16.3 Wanneer Gerzon Eck en Wiel B.V. naar mening is dat een inzamelmiddel is overbeladen, verkeerd is beladen, is beladen met verboden afvalstoffen, is beladen met andere afvalstoffen dan overeengekomen, het transport van de afvalstoffen in strijd is met de eisen op grond van de vervoersregeling en/of overige wet- en regelgeving en/of het transport gevaar kan opleveren is de opdrachtnemer gemachtigd het inzamelmiddel niet te legen en/of de afvoer te weigeren en/of de inzamelmiddelen en de afvalstoffen retour te zenden aan de opdrachtgever. Eventuele schade en/of extra kosten, zoals extra sorteer-, transport en/of stortkosten, als volgt van het in dit lid bepaalde is voor rekening van de opdrachtgever.

17) In ontvangst nemen

17.1 Ten alle tijden dient de opdrachtgever zich te houden aan de acceptatievoorwaarden.

17.2 De opdrachtgever dient de afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie.

17.3 Gerzon Eck en Wiel B.V. is ten alle tijden gerechtigd aangeboden afvalstoffen te weigeren.

17.4 Vanaf het moment van acceptatie is Gerzon Eck en Wiel B.V. eigenaar van de afvalstoffen, uitzonderingen beschreven in artikel 17.5:

17.5 Indien de opdrachtgever in een van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden tekort schiet, houdt Gerzon Eck en Wiel B.V. het recht om:

- De opdrachtgever extra kosten door te belasten als het gevolg van tekortkoming

- De Overeenkomst tussen Partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door de Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de Afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van de Opdrachtnemer terug te nemen. Het transport van de Afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtgever.

18) Transport
18.1 Naast de bovenstaande transportvoorwaarden gelden ook de volgende bepalingen; op binnenlands vervoer zijn de AVC alsmede de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg van toepassing. Op grensoverschrijdend vervoer geldt het CMR-verdrag en zijn voormelde AVC en de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg aanvullend van toepassing.